Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Het abonnement
 3. Duur en beëindiging van het abonnement
 4. Persoonlijke gegevens
 5. Algemene verplichtingen van de abonnee
 6. Registratie, verhuizen en opzegging van de domeinnaam
 7. Storingen van de prestaties
 8. Aansprakelijkheid
 9. Gegevensbescherming
 10. Herroepingsrecht
 11. Definities

1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen en op alle (rechts)handelingen tussen de aanbieder en de abonnee, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, het abonnement.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de aanbieder en de abonnee, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
De aanbieder behoudt zich het recht voor om diensten uit te breiden, te beëindigen, aan te passen en te verbeteren.
De aanbieder kan met toestemming van de abonnee de inhoud van het bestaande abonnement en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden aanpassen. De abonnee gaat na een maand na ontvangst van de mededeling van de aanpassing stilzwijgend akkoord met deze aanpassing als de abonnee geen bezwaar aantekent binnen deze maand. De aanbieder is verplicht om in de mededeling van de aanpassing de abonnee de gevolgen van de aanpassing duidelijk te maken.
De aanbieder behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op derden voor het leveren van zijn prestaties.

2 Het abonnement

De aanbieder stelt een online service ter beschikking, waarmee de abonnees ticket support, een door hen gekozen domeinnaam, webhosting en updatebeheer krijgen voor de door de aanbieder geplaatste webwinkelbasis. Deze webwinkelbasis is een veilig voorbereide installatie van WordPress, WooCommerce, de Mollie plugin voor betalingen en de plugin van de aanbieder ten behoeve van het updatebeheer.

Ticket support

Ticket support is het geheel van vragen (gesteld door de abonnee) en antwoorden (gegeven door de aanbieder) dat verloopt via digitaal schriftelijk contact met behulp van het internet.
De communicatie vindt plaats door middel van het ticket systeem op de website. Tickets kunnen door de abonnee gemaakt en beantwoord worden via dit ticket systeem of door een e-mail te sturen vanuit het e-mailadres dat in het account van de abbonee staat.

Carte-blanche

Carte-blanche wil in deze context zeggen dat de ondersteuning door de aanbieder in principe geldt voor alle vragen binnen het gebied van de bediening van WordPress en WooCommerce aan de hand van de WordPress user-interface. Hier valt niet onder:

 • Ondersteuning van door de klant geïnstalleerde themes en/of plugins.
 • Ondersteuning van door de klant toegevoegde programmeercode of stijldeclaraties

Mochten er onverhoopt problemen optreden bij de webwinkel dan zal de aanbieder de abonnee helpen met het achterhalen van de oorzaak hiervan.

Varianten

Deze online service wordt aangeboden in drie varianten met ieder een betalingsverplichting. De prijzen van deze varianten verschillen van elkaar op basis van de reactiesnelheid van de ticket-support:

 • Budget Support – 5 dagen
 • Premium Support – 24 uur
 • Priority Support – 60 minuten

Totstandkoming van het abonnement

Het abonnement komt tot stand door de bevestiging van de inschrijving op de website m.b.v. de knop ‘Bestellen’. Pas als de abonnee via het online betaalsysteem betaald heeft krijgt de het abonnement de actieve status. Alleen abonnees met een abonnement met een actieve status kunnen aanspraak maken op de diensten die verbonden zijn met dit abonnement.

Wisselen van abonnement (upgrade of downgrade)

Een betalend lid kan het abonnement upgraden of downgraden via zijn account. Een upgrade resulteert in een kortere reactietijd en een downgrade resulteert in een langere reactietijd. Een upgrade of downgrade gaat altijd direct in. Voor een upgrade zal moeten worden bijbetaald, een downgrade resulteert doorgaans in een korting op de opvolgende betaling(en). Na een upgrade of downgrade geldt een afkoelingsperiode van 4 weken (28 dagen) waarin het niet mogelijk is om een upgrade of downgrade te doen.

Facturering

De abonnee gaat ermee akkoord, dat zijn/haar factuur langs elektronische weg (per email) wordt opgestuurd. Deze digitale factuur is geldig zonder handtekening.

4 Duur en beëindiging van het abonnement

Een abonnement wordt aangegaan voor een minimumduur van 12 maanden. Daarna wordt het abonnement automatisch voortgezet voor onbepaalde duur. Tijdens de laatste 4 weken (28 dagen) van de minimumduur kan de abonnee het abonnement beëindigen per het einde van de dan geldende maandelijkse periode. Na de minimumduur kan de abonnee het abonnement op elk gewenst moment opzeggen, het abonnement zal vervallen per het einde van de dan geldende maandelijkse periode.
De opzegging van het abonnement wordt ingezet nadat de abonnee hiervoor opdracht heeft gegeven in het account via de ‘Annuleer’-knop.
Mocht er na het beeindigen van een abonnement nog een vordering openstaan dan wordt deze vordering van de aanbieder op de abonnee direct opeisbaar. Als de aanbieder een abonnement beëindigt, bijvoorbeeld omdat de abonnee één of meerdere openstaande betalingen niet voldoet of heeft voldaan, is de aanbieder gerechtigd een schadevergoeding in rekening te brengen die gebaseerd is op de resterende termijnen. Als de abonnee het abonnement beëindigt heeft de abonnee geen recht op terugbetaling van teveel betaalde abonnementsgeld, wat kan gebeuren na een downgrade die direct gevolgd door een annulering.

De aanbieder mag het abonnement meteen beëindigen als de abonnee schuldsanering of surseance van betaling heeft aangevraagd of die aan de abonnee is verleend, als de abonnee faillissement aanvraagt of failliet is verklaard, als de abonnee de verplichting(en) in deze algemene voorwaarden niet nakomt of als de abonnee het abonnement op onwettige of enige andere wijze gebruikt dan waarvoor die bedoeld is.
De aanbieder heeft het recht het abonnement eenzijdig en zonder opgaaf van reden met een termijn van 3 maanden op te zeggen. Een proportionele terugbetaling van vooraf betaalde vergoedingen door de aanbieder is in dit geval van toepassing. Als de aanbieder kennisneemt van het niet nakomen van de verplichtingen door de abonnee (zie artikel 4) kan de opzegging met onmiddellijke ingang gebeuren. De voorgenoemde proportionele terugbetaling vindt in dit geval niet plaats. De aanbieder heeft het recht de website en het domein van de abonnee te verwijderen als de vergoedingen niet zijn betaald. Het aanvaarden van deze algemene voorwaarden door de abonnee geeft de aanbieder het uitdrukkelijke recht voor een dergelijke opzeggingsverklaring.

3 Persoonlijke gegevens

De abonnee garandeert, dat de bij de aanvraag van het abonnement ingevulde persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn. De abonnee gaat er ook mee akkoord, dat zijn gegevens bij de aanbieder worden geregistreerd en elektronisch worden opgeslagen. De aanbieder zal geen gegevens doorgeven aan derden, tenzij de abonnee daar uitdrukkelijk mee akkoord gaat of als het noodzakelijk is om de gegevens door te geven ten behoeve van het leveren van de service.
De abonnee is verplicht de inloggegevens geheim te houden om misbruik door onbevoegde derden te voorkomen.

5 Algemene verplichtingen van de abonnee

De abonnee is verantwoordelijk voor elke vorm van inhoud die op zijn website beschikbaar wordt gesteld of is opgeslagen. De aanbieder is niet verplicht de website van de abonnee op eventuele wetsovertredingen te controleren.
De abonnee is verplicht alle geldige nationale voorschriften na te leven. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor eventuele extra geldende wettelijke voorschriften voor het exploiteren van een webwinkel.
De abonnee is verplicht alle juridische eisen inzake de verstrekking van contactgegevens in acht te nemen.
Het is voor de abonnee niet toegestaan om bij het gebruik van de service handelingen te verrichten, die de rechten van derden (inclusief hun persoonlijkheidsrechten) schenden.
Het is voor de abonnee niet toegestaan om inhoud ter beschikking te stellen dat in strijd is met wettelijke verboden, de goede zeden (vooral pornografische, racistische, xenofobische, extremistische of andere verwerpelijke inhoud) of rechten van derden (in het bijzonder persoonlijkheids-, handelsmerk-, naams- en auteursrechten).
Als wegens een wederrechtelijke inhoud, die de abonnee op zijn website ter beschikking stelt, aan de aanbieder een eis wordt gesteld (bijvoorbeeld op nalating, herroeping, rectificatie, schadevergoeding enz.) is de abonnee ertoe verplicht de aanbieder alle daardoor ontstaande kosten te vergoeden. De abonnee is ook verplicht de aanbieder op elke mogelijke manier te helpen een dergelijke eis af te weren.
De abonnee is zelf verantwoordelijk voor een back-upversie op zijn eigen server van de meest actuele versie van de website en alle gerelateerde digitale gegevens zoals e-mail.
Het is voor de abonnee niet toegestaan om zijn website voor spamdoeleinden te gebruiken.
Het is voor de abonnee niet toegestaan om directe downloads van andere websites met zijn website te linken.
Zonder de toestemming van de desbetreffende ontvanger mag de abonnee geen emails met telkens dezelfde inhoud massaal via de systemen resp. de server van de aanbieder verzenden. Dit wordt door de aanbieder gezien als het versturen van spam.

6 Registratie, verhuizen en opzegging van de domeinnaam

Een abonnement bevat een domein. Bij het bezorgen en/of onderhouden van het domein is de aanbieder, in het kader van de verhouding tussen de abonnee en de desbetreffende organisatie voor de domeintoewijzing (de zgn. registrar), alleen als bemiddelaar actief. Voor de registratie van het .NL domein gelden de voorwaarden van SIDN. Deze voorwaarden kunnen op de website van SIDN worden bekeken.
Voor de registratie van het domein worden de gegevens gebruikt die de abonnee invult bij inschrijving van het abonnement. De gegevens van de houder zullen gelijkgesteld worden aan de gegevens van de administratieve contactpersoon, namelijk de gegevens van de abonnee. De technische contactpersoon is altijd de aanbieder. Als de gegevens voor de domeineigenaar veranderen, moet de abonnee dit aan de aanbieder meedelen.
De aanbieder zal na het afsluiten van het abonnement ervoor zorgen dat het gewenste domein bij de bevoegde registrar kan worden aangevraagd. De aanbieder heeft het recht een domein pas te activeren nadat de vergoeding, die voor de registratie werd overeengekomen, is betaald. De aanbieder heeft geen invloed op de domeintoewijzing door de desbetreffende organisatie. De aanbieder garandeert niet dat de voor de abonnee aangevraagde domeinen worden toegewezen en/of toegewezen domeinen vrij van rechten van derden zijn of op lange termijn blijven bestaan. De informatie van de aanbieder over het feit dat een bepaald domein nog vrij is, wordt verstrekt op basis van gegevens van derden en betreft alleen het tijdstip van het inwinnen van de informatie door de aanbieder. Pas met de registratie van het domein voor de abonnee en de registratie in de databank van de registrar is het domein aan de abonnee toegewezen.
Voordat een domein wordt aangevraagd, controleert de abonnee of dit domein geen rechten van derden schendt of in strijd is met geldend recht. De abonnee garandeert dat hij deze verplichting heeft vervuld en dat deze controle geen aanwijzingen voor een schending van het recht heeft opgeleverd.
Een wijziging van het aangevraagde domein na het betalen van het initiele periodieke bedrag bij de aanschaf van het abonnement is uitgesloten. Indien een aangevraagd domein reeds aan iemand anders is toegewezen gedurende de tijd die benodigd is om de aanvraag naar de registrar door te sturen, dan kan de abonnee een ander domein kiezen. Dit geldt niet als bij een verandering van provider de vorige provider deze verandering weigert. In dit geval zorgt de abonnee ervoor dat de vorige provider het domein vrijgeeft of via de aanbieder om een extra domein verzoekt tegen een aanvullende betaling. Mochten afzonderlijke domeinen door de abonnee of op grond van bindende beslissingen in domeingeschillen zijn opgezegd, bestaat geen aanspraak op het aanvragen van een gratis vervangend domein.
Bij alle via de aanbieder geregistreerde domeinen kan de abonnee met inachtneming van deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van de desbetreffende toewijzende instantie op elk ogenblik naar een andere provider verhuizen voor zover deze het overeenkomstige “top level domein” (in dit geval het .NL top level domain) aanbiedt resp. de verandering van provider, in overeenstemming met de vereiste omstandigheden en technische eisen, ondersteunt. De desbetreffende contractuele verhouding van een van de pakketten met betalingsverplichting wordt door een dergelijke verandering niet aangetast.
De actie tot opzegging van het abonnement door de abonnee via het account wordt beschouwd als een uitdrukkelijke opzegging van de domeinnaam met dit abonnement.
De aanbieder behoudt zich het recht voor om de abonnee niet de mogelijkheid tot verhuizing van het domein te geven totdat alle onbetwiste openstaande vorderingen van de abonnee zijn betaald.
Indien een abonnee de rechten van een door deze abonnee geregistreerd domein verliest, is de abonnee verplicht dit onmiddellijk de aanbieder mede te delen.

7 Storingen van de prestaties

De aanbieder zorgt voor een continue beschikbaarheid en foutloze functionaliteit. De abonnee erkent echter dat om technische redenen en op grond van de afhankelijkheid van externe factoren, een ononderbroken beschikbaarheid van de website niet kan worden gegarandeerd. Tijdelijke toegangsbeperkingen geven geen recht op schadeclaims of buitengewone opzegging.
Naast de verhindering van de toegang op grond van externe invloeden, behoudt de aanbieder zich een tijdelijke en/of omvangrijke beperking van de toegang voor, in het bijzonder een tijdelijke blokkering van de website van de abonnee voor het uitvoeren van verbeteringen, het elimineren van fouten en storingen enz.
De voorwaarden voor het onberispelijk functioneren van de website van de abonnee zijn gelijk aan de voorwaarden voor het functioneren van WordPress. Een actueel overzicht van deze voorwaarden kan gevonden worden op de website van WordPress. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor storingen ten gevolge van het gebruik van andere systeemconfiguraties.

8 Aansprakelijkheid

De aanbieder is niet aansprakelijk voor het gegevensverlies van de abonnee of het onbevoegd verkrijgen van de persoonlijke gegevens van de abonnee door derden.
De aanbieder is ook niet aansprakelijk voor misbruik van gegevens en inlichtingen, die de abonnee zelf voor derden toegankelijk heeft gemaakt.
De aanbieder is niet aansprakelijk voor de inhoud en de activiteiten van de abonnee.
De aanbieder is niet aansprakelijk voor omzetverlies of andere schade die voortvloeit uit een functiestoring of niet-beschikbaarheid van het systeem. Behalve schade die geleden wordt ten aanzien van leven, lichaam en gezondheid gaat, zijn alle schadevorderingen op de aanbieder uitgesloten. Deze uitsluiting is niet van toepassing op schade die het resultaat is van grove tekortkoming van de aanbieder of een opzettelijke of grove tekortkoming van een wettelijke vertegenwoordiger van de aanbieder.
Elke aansprakelijkheid van de aanbieder is beperkt tot de maandelijkse vergoeding die de abonnee voor de betreffende periode vooruit heeft betaald.

9 Gegevensbescherming

De aanbieder verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van de abonnee. Verdere informatie over de gegevensverwerking en de gegevensbescherming kan in de privacy verklaring gevonden worden.
De abonnee is op de hoogte, dat de op de server opgeslagen inhoud vanuit technisch oogpunt door de aanbieder op elk ogenblik kan worden ingezien. Bovendien is het theoretisch mogelijk dat de gegevens van de abonnee bij de gegevensoverdracht via het internet door (onbevoegde) derden worden ingezien.

10 Herroepingsrecht

Abonnees zijn zakelijke klanten en zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

11 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. abonnee: De verantwoordelijke vertegenwoordiger van het bedrijf die het abonnement op de website heeft afgesloten of gaat afsluiten;
 2. klant: De verantwoordelijke vertegenwoordiger van het bedrijf die het abonnement opgezegd heeft of de betaling bij het afsluiten heeft geannuleerd.
 3. aanbieder: De eenmanszaak Goedkope SSL Webwinkels, gevestigd te Maarheeze aan de Houtsnip 5 (6026EX), Kvk-nummer: 55233244;
 4. diensten: Het geheel aan ticket support, installatie, update management en het online account;
 5. de website: De website van de aanbieder waar de abonnee zich kan abonneren, te weten www.goedkope-ssl-webwinkels.nl;
 6. ticket support: Ondersteuning, advies en informatie m.b.t. de WordPress installatie, WooCommerce en webhosting-gerelateerde zaken die plaatsvindt o.b.v. het ticket-systeem op de website. De tickets van dit ticket-systeem kunnen ook via het e-mailadres van de abonnee aangemaakt en beantwoord worden;
 7. webwinkel: De website met webwinkel op basis van de installatie;
 8. installatie: Het geheel van webhosting, domeinnaam, WordPress installatie, WooCommerce plugin, Mollie plugin en een plugin van de service verlener t.b.v. het update management;
 9. update management: Het up-to-date houden van WordPress, plugins (waaronder ook WooCommerce en Mollie) en vertalingen van deze software;
 10. online-service: Services verleend door de aanbieder die door de abonnee online gebruikt kunnen worden;
 11. WordPress installatie: Een installatie van WordPress o.b.v. een standaard thema van WordPress;
 12. WooCommerce: De plugin voor WordPress die de basis vormt voor de webwinkel;
 13. Mollie: De payment provider waarmee onder andere iDeal betalingen mee gemaakt kunnen worden;
 14. abonnement: De overeenkomst tussen de abonnee en de serviceverlener;
 15. ticket: Een schriftelijk verzoek voor ondersteuning, gemaakt in het account van de abonnee op de aanbieder;
 16. account: Het deel van de website van de aanbieder waar de abonnee zijn abonnementsgegevens kan terugvinden;

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29-6-2017.